MBSTS HAZIRLIK

İMAMLAR İÇİN BU SORULAR BAŞKA YERDE YOK

 

1- Hakimiyet, galibiyet, saltanat, Mülkiyet gibi  kelimeler aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?         a-)Tasavvuf             b-) İman               c-) Din                 d-)Hepsi

2-Sosyolojik tarihi açıdan yapılan tasnife göre dinler kaça ayrılır?  a-)2    b-)3     c-)4       d-)5

3-Aşağıdaki deyimler den hangisi Maturudiye ve Eş’ariye için kullanılmıştır?

a-) Fırkayı Naciye      b-) Ehli Sünneti Ha’ssa      c-)Ehli Sünneti A’mme         d-)Hepsi

4-  Selefiyye’nin ilk kurucusu olarak, aşağıdaki isimlerden hangisine işaret edilmektedir?

a-)İbni Kayyim el-Cevziye        b-)Mahmut Şükrü el-Alusi      c-)İbnü-l Vezir        d-)Hiçbiri

5-Aşağıdaki alimlerden hangisi Eş’ari ekolünden değildir?

a-)Ebu’lYüsr Muhammed el-Pezdevi            b-) Gazali         c-)Fahrettin Razi         d-)Cürcani 

6-Allah’ın Nefsi Kelamı işitilmez görüşü kime aittir?

a-) Mutezile ye            b-)  Maturudiye ye             c-) Eş’ariyye ye            d-)  Cebriye ye

7-İyilik yapanın mükafat, kötülük yapanın ceza, görmesinin zorunluluğu görüşü kimindir?

a-)Haricilerin           b-)Cebriye nin           c-)Mutezilenin           d-)  Ehli Sünneti Hassa nın

8-   Külli  veya Cüz’i bir iradeye sahip olmadığımızı iddia eden gurup hangisidir?

a-)Mutezile        b-) Cebriye        c-)Mürcie             d-)Eşariye

9-Allah’ın Kudret sıfatı varken, birde Tekvin sıfatinin  olmayacağını iddia eden kimdir?

a-)Vasıl b. Ata          b-) Cehm b. Safvan         c-)  Zemahşeri             d-) Hiçbiri

10- Taraftar yardıncı  anlamına gelen  İtikadi   görüş hangisidir?

a-)Mürcie                     b-)Mücessime                   c-)Şia                d-)Haricilik 

11- Büyük günah işleyenlerin dinden çıkacağı  tezi hangi guruba aittir?

a-)Haricilere                    b-)Şia ya                    c-)Cebriye ye               d-)Mutezile ye

12-Allah’ın arşa istiva ettğini inanmak farz dır  Mahiyeti hakkında soru sormak  Bid’attır.

Görüşü kime aittir?

 a-) Ebu’l Hasan Ali b.İsmail el-Eşari    b-) Selefiyy ye    c-) El-Maturudiye ye  d-)Bakıllaniye

13- Hangisi K.Kerim de ismi geçen putlardandır?

a-)İsaf             b-)El Uzza                  c-)Naile                   d-)Hübel

14-Hangisi K.Kerimde ismi geçmeyen Peygamberlerdendir?

a-)Zu’lkeffeyn             b-)Vedd            c-)Yauk                 d-)Suva

15- Aşağıdaki panayırlardan hangisi Mekke civarında kızıl denize yakın panayırlardan değildir?

  a-)Mecenne         b-) Zül Mecenne          c-)  Yemame             d-)   Ukaz

16-Savaşta askere komuta etme görevi görevi hangisidir?

a-)Kıyade             b-) Rifade                 c-) Nezare                 d-)Hicabe

17-İsmail oğullarına tarihte hangi isim verilmiştir?

a-) Seylül-Arim        b-) Müsta’rabe (Araplaşmış arap)         c-) Kilab             d-) Hiçbiri

18-Hangisi Peygamberimizin  doğduğu gün meydana gelen hadiselerden  değildir?

 a-)Müdiban ın ruyası                               b-) Taberiyye gölünün kuruması                                                                          c-) Semava deresinin taşması                       d-)Fraklitin Zuhuru

19 -Hangisi Peygamberimizin süt annelerinden değildir?

a-)Halime                b-)Fatıma               c-)Süveybe                  d-)Bereke 

20-Peygamber (s a v) efendimizin Ficar savaşına kaç yaşlarında katılmıştır?

a-)15           b-)20               c-)30                 d-) hiçbiri

21-Peygamber (s a v) efendimizin‘’Hılfu’l-Fudul ‘’sözleşmesine miladi kaç yıllarında katılmıştır?                 a-)591                  b-)599                 c-)605            d-) 609

22-Kabe Hakemliği fikrini ortaya atan Mekkeli zat kimdir?              a-)Ebu Cehil  

b-)Ebu Süfyan ve ya Ebu Talib      c-) Ebu Ümeyye veyaHuzeyfe b. Muğire      d-)Ebu Leheb

23-Peygamberimizin nikahını kim kıymıştır ?

a-) Ömer b. Esved            b-)İbni Abbas                 c-) Varaka b. Nevfel                  d-)Hiçbiri

24- Fakih kime denir?

a-) Fıkıh ilminde uzman olanlara       b-) Az çok Şer’i  hükümlerde bilgisi olanlara      c-)Şer’i hüküm ihtiva eden hadisleri ezbere bilenlere       d-)Kur’an daki ahkam ayetlerine vakıf olanlara

25-  Hanefi Mezhebinin ilk metedolojisini ortaya koyan kimdir?

a-)İmam Ebu Yusuf      b-) İmam Muhammed   EşŞeybani      c-)İmam Züfer         d-)Hçbiri

26-Seddi Zerai Metodunu en çok kullanan Fakih kimdir?

a-)İmam Azam      b-) İmam Malik      c-)İmam Şafi            d-)Ahmet b. Hanbel

27-İmam Malik’in doğum yeri ve tarihi konusunda üzerinde en fazla ittifak edilen hangisidir?

a-) Mekke  89            b-)Medine  93                  c-)Kufe 97                     d-)hiçbiri

28-Hüküm çıkarma konusunda ‘’Ameli ehili Medine,,ye en fazla önem veren  Fakih kimdir?

a-)İmam Azam        b-)İmam Malik              c-)İmam Şafi           d-)Ahmed b. Hanbel

29-‘’Zahir er-Rivaye,,adli eseri tedvin eden alimin ismi nedir?

a-)Davud et-Tai        b-)İmam Züfer           c-)İmam Muhammed Eş-Şeybani          d-) Hiçbiri

30-İmam Şafi nin ELÜÜM adlı eserinin konusu nedir?

a-)Usulü Fıkıh                 b-)Furuu Fıkıh             c-)İtikadi konular                   d-)Hepsi

31-Hangisi Zhiriyye Mezhebinin önemli kollarındandır?

a-)Süfyan es-Sevri             b-)İbn Ebu Leyla               c-)İbn Hazm              d-) Evzai

32-Hadis ilminde rivayete önem verdiği kadar naslardan hüküm çıkarmayada itina gösteren Fakih kimdir?    a-)İmam Azam       b-)İmam Malik       c-)İmam Şafi       d-)Ahmed b. Hanbel

33-‘’Ahbariler ve Usuliler,,  iki eyilimi bulunan Fıkhi mezhep hangisidir?

a-)Zahiriye               b-)Zeydiyye                 c-) Caferiyye                    d-)Hariciye

34-Nikahta olduğu gibi boşanmada da da iki şahidi zorunlu gören mezhep hangisidir?

a-) Zeydiyye                  b-)Caferiyye               c-) Hariciye                      d-)Hiçbiri

35-Mest üzerine mesti caiz görmeyen görüş kimindir?

a-)Zeydiyye                      b-)Davud ez-Zahiri                 c-)İbn Hazm                 d-)Hasan Basri

36-Peygamberimize ilk vahiy nerede gelmiştir?

a-)Hira dağında                b-)Cebeli nurda            c-)Hira Nur dağında             d-)Hiçbiri

37-İslamda ilk Farz ibadet hangisidir?   a-)İman       b-) Namaz        c-)Tefekkür       d-)Hiçbiri

38-Peygamberimize Cebrail in geldiğini Hz Hatice densonra ilk duyan kimdir?

a-)Azadli kölesi Zeyd      b-) Yeğeni Alib. Ebi Talib     c-)Varaka b. Navfel      d-)Kızı Zeynep

39-Bi’set nasıl başlamıştır?                         a-)Bulut mucizesi ile                b-)Erruya es-Sadıka 

 c-)İlk Vahiyle                d-)Cebrailin ilk defa görünmesiyle

40-Sabıkun-i İslam deyimiyle genel olarak neyi ifade etmektedir?

a-)Muhacir ve Ensardan ilk iman edenleri                        b-)İlk Müslümanlar                                          c-)İman edip Salih amel işleyen ve günahlardan sakınan Müslümanlar                 d-) Hiçbiri

41-Peygamberimiz (s a v) İslama açıktan davete ne zaman başladı?  

    a-) Peygamberliğin 2.  Miladi 622 yılında               b-)Peygamberliğin 4. M.624 de                          c-)  Peygamberliğin 6. M.626 da                           d-) Hiçbir

42-  Darul Ekam da en son Müslüman olan Sahabi  kimdir?  

a-) Hz Hamza             b-)Hz Ömer            c-)Useyd b. Hudayi                 d-)Sa’d b. Muaz

43-Habeşistana ilk hicret ne zaman yapılmıştır?                         a-) Bi’set 5. Safer  M. 615                   b-) Bi’set Recep M.615          c-)Bi’set 6 Recep M.616                d-) Bi’set 6. sefer M.616

44-İlk Habeşistan hicretine kaç sahabe  katılmıştır?    a-)16       b-) 12        c-) 18       d-)Hiçbiri

45-İkinci Habeşistana Hicretkaç tarihinde gerçekleşmiştir?                    

  a-) Bi’set  7. M. 616         b-)Bi’set 7. M. 617            c-) Bi’set 7 M.618            d-)Bi’set  5. M.616

46-İkinci Habeşistan hicretine kaç Müslüman katılmıştır?      

  a-) 77Erkek 13 Kadın       b-) 72 erk.3 kadın       c-)16 erkek 4 ka dın       d-) 85 Erkek

47-Birinci ve ikinci Habeşistan hicretinde kafile başkanı kimidi?

a-)Osman b. Avf  +  Cafer b. Ebi Talip                        b-) Zübeyr b. Avam +  Osman  b. Afvan             c-)Osman  b. Mazun + Cafer  b. Ebi Talib                   d-) Abdullah b. Mesud  +  Amr b. As

48-Hangi kurala ve  kayda göre teflik caizdir?

a-) Kanuna karşı hile hile amacı olmaması                 b-) Telfike ihtiyaç duyulması

c-)Helal ve Harama  riayet              d-)Hepsi

49-İlk tasavvufu kurum hangi isimle kurulmuştur?

 a-) Asitane                    b-)Dergah                    c-)Hangah                     d-)Tekke

50-Hangisi Alim ve Mutasavvuf İbn-i Arabi ‘nin eseridir?

a-)Füsüsül Hikem              b-)Avariful Mearif             c-)Müzekkin nufus            d-) Galatatu Sufiyye

51-İnanılması zorunlu olan ilkelere ne denir? (Genel anlamı ile değerlendirin)

a-)İman                b-) Akide                 c-) İnanç                 d-) Kural

52-Allah’ın varlığını birliğini Hz Muhammed(s a v)in Peygamberliğini tasdik edenin imanına nedenir?

a-)Taklidi İman             b-) Tafsili İman                c-)Tahkiki İman                 d-) İcmali İman

 

53Amentü de ifade edilen pirensiplere inanan bir kişinin imanı nasıl bir imandır?

a-)İcmali                       b-)Tafsili                           c-)Taklidi                d-)Tahkiki

54-Hangisine göre Amel imandan bir parçadır?  a-)Selefiyye     b-)Zeydiyye    c-)Hariciye     d-)Hepsi

55-Kime göre iman artar ve eksilir?     a-)Mutezile     b-)Mürcie    c-)Keramiye       d-)Cemhiye

56-Hangisine Göre iman artmaz eksilmez?

 a-)Selefiyye            b-)Zeydiyye               c-)İmam Azam Ebu Hanife                 d-)Hiçbiri

57-İman kime göre sadece kalbin tasdikidir? 

a-)İmam Azam Ebu Hanife         b-)İmam Malik           c-)Cehm b. Safvan           d-)İmam Eş’ari

58-Kime göre İMAN kalbin tasdiki ve dilin ikrarıdır?

a-)İmam Malik          b-)İmam Azan Ebu Hahife             c-) Ahmet b.Hanbel            d-)Evzai

59-İMAN sadece dil ile ikrardan ibarettir. diye görüş kime aittir?

a-)Mürcie                 b-)Mutezile                   c-)Hariciye                          d-) Zeydiyye

60-Müşrikler Bi’setin kaçınci yılında Müslümanlara Boykot ilan ettiler ve kaç yıl sürdü?

a-)Bi’setin 5.yıl,3 yıl      b-)Bi’setin 6.yılı,3 yıl        c-)Bi’setin 7.yılı,3 yıl        d-)Hiçbiri

61- Hz Hatice ve Ebu Talib  nübüvvetin kaçınci yılında vefat etmiştir?

a-)7                     b-) 9                      c-) 10                  d-) 11

62-Peygamberimiz Taifte taşlandığı zaman kimin bağına sığınmıştır?

 a-)Rabia Oğullarının                   b-)Utbenin              c-) Şeybenin                d-)Hepsi

63-Peygamberimiz Taiften dönüşünde Mekkeye kimin himayesinde girmiştir?

a-)Mut’im b.Adiy        b-) Velid b. Muğıre      c-)Ebubekir Es  Sıdık      d-) Usayd b. Hudayr

64-Mekkede Peygamberimiz e ilk biat eden Medineli Kaç kişi idi?

a-) 6             b-) 12            c-) 75                 d-)  Hiçbiri

65- Birinci  ve ikinci Akabede  görüşmelerde Medinelilerin  başkanı  kimdir?

a-)Cabir b. Abdullah        b-)Ukbe b. Amir       c-) Esad b. Zürare        d-) Rafi b. Malik

66-İkinci Akabe biatına kaç kadın katılmıştır?      a-)2             b-) 4            c-) 7              d-)12

67-İsra ve Miraç Mucizesi hangi yıl ve ayda gerçekleşmiştir?

a-) Mekke devrinin 11. yılı Recep ayında                             b-) Mekke devrinin 11. yılı Şaban ayında  c-) Bi’setin 12. yılı Recep ayında                         d-) Hiçbiri

68-Mekke’den Medine’ye ilk ve son hicret eden sahabeler kimdir?

a-)Musab b. Umeyr  +  İbni Abbas          b-)Ebu seleme Seleme b. Abdul Esed   +    İbni Abbas

  c-) Said b. Zeyd  + İbni Abbas          d-)Hz Cafer  +  İbni Abbas

69-Peygamberimizin Medineye hicreti esnasında kılavuzu kimdi?

a-)Amir b. Füheyre        b-)Ebu Bekir Es Sıdık       c-)Abdullah b. Uraykıt        d-)Hepsi

70-Peygamberimize Hicret esnasında İlk Alemdarı olmayı teklif eden kişi kimdir?

a-)Zübeyr b. Avam        b-)Ebu Büreyde             c-)Salim b. Avf              d-)Amir b. Füheyre

71- İkinci  Akabe biatında Peygamberimiz Müşrikleri gözetlemek için kimi görevlendirmiştir?

a-)Hz Ebu Bekir                b-) Hz Ali                     c-) İbni Abbas              d-)Hepsi

72-İkinci Akabe biatı Peygamberliğin kaçıncı yılında gerçekleşmiştir? 

a-)10             b-) 11           c-) 12                 d-) Hiçbiri

73-Hac ibadeti kaç yılında farz kılınmıştır?

a-)Bi!setin 9. yılı          b-)Hicretin 9. yılı           c-)Bi’setin 10. yılı                 d-) Hicretin 10. yılı

74-Hz Peygamberin hicretin 10 yılında yapmış olduğu Hacca hangi isim verilmemiştir ?

a-)İsmet Haccı           b-) Veda Haccı             c-) Beleğ Haccı                  d-) İslam Haccı

75-Hangisi Hanefi alimlerinde Kasa’nin eseridir?

a-)El-Muğni                                                           b-)Bidayet il- Müctehide ve Nahay et-ül-Muktesid   c-) Muğnil Muhtac                         d-) Bedayi-us Sanayi Fi Tertibiş Şefai

76-Aşağıdakilerden hangisi Hac için delil değildir?

a-)Kitap                   b-)Sünnet                          c-)İcma-i Ümmet               d-)Kıyası Fukaha

77-Haccın ifası hangi imama göre FEVRİ dir?

a-)İmam Ebu Yusuf            b-) İmam Muhammed             c-)İmam Züfer            d-) İmam Et –Tai

78-Mali gücü olmasada yollarda ihtiyacını karşılayabilecek durumda olana Hac farz’dır diyen kimdir?

a-)Ahmed b. Hanbel      b-) İmam Şafi        c-) İmam Malik         d-) İmam Azam Ebu Hahife

79-Bütün şartları taşısa bile Ama’ya Hac Farz  değildir görüşü kime aittir?

a-)İmam Azam           b-) İmam Malik                c-) İmam Şafi              d-)Ahmet b. Hanbel

 

80-Talakı Bain ile boşanan kadın iddet beklemeden hacca gidebilir. diyen mezhep imamı kimdir?

 a-) İmam Azam           b-) İmam Şafi             c-) İmam Malik                 d-) Ahmed b. Hanbel

81-Eşi ölmiş kadının iddet  müddeti ne kadardır?

a-)3 ay                 b-) 3 kur                c-) 4 ay 10 gün                      d-)Tam dötr Kur

82-Haccın Farz olduğunu bilmesede Hac kimlere Farz’dır?

a-) Çok iyi arapca bilen Müslümanlara            b-)Müslümanların çok olduğu yerlerde yaşayanlara                 c-)Haccın diğer bütün şartlarını  taşıyanlara                   d-) Hepsi

83 -Hac kimlere Farzı Kifaye’dir?

a-)Tamamı Müslüman ülkede yaşayanlara                b-) Daha önce rRamazan Umresi yapanlara          c-) Yaşadıkları zaman Hac Farz olanlara                   d-)  Hiçbiri

84-Peygamberimiz Taif yolculuğunu hangi tarihte gerçekleştirmiştir?

a-)Bi’setin 11. yılı M.620                             b-) Mekke devrinin 10. yılı M.620                                                        c-) Bi’setin 11. yılı M.621                         d-) Mekke devrinin 9. yılı M.619

85-Mekkeli Müşrikler Darun Nedve de Peygamber (s a v) hakkında karar almak için toplandıklarında o kafirlerin içersinde bulunmayan veya görüş belirtmeyen kimdir?

a-) Ebu Bahteri          b-)Hişam b. Amr            c-)Ebu Cehil               d-)Ebu Leheb

86-Peygamberimiz hicret esnasında Kuba’da 14 gün boyunca kimde misafir kaldı?

a-)Amr b.Avf Oğullarında   b-)Sakıf oğullarında   c-) Salim b. Avf Oğullarında   d-)Beni Esleme de

87 -Hicret olayı, kaç yıl sonra hicri takvim başlangici olarak kabul edilmiştir?

A-)15            b-)17                c-)19                     d-)22

88-Peygamberimiz’in Mekke devri kaç yıl sürmüştür?      a-)11       b-)12        c-) 13           d-) hiçbiri

89-Peygamberimizin Medine’ye ilk geldiği zaman hangi sahabinin evinde misafir kalmıştır?

a-) Esad b. Zürare             b-)Halid b. Zeyd                  c-) Zeyd b. Harise                 d-)Hiçbiri

90-İki rekat Farz namazlar hicretin kaçıncı yılında dört rekat olarak kılınmaya başlandı?

a-)1           b-)2             c-) 3                d-) 4

91-İslam tarihinde ilk Ezanı kim okudu?

a-)Hz Mahzura          b-) Hz Bilal                c-) Abdullah Ümmü Mektüm             d-) Saad b. Kuraz

92-Medinede yapılan vatandaşlık anlaşmasının  olmayanını işaretleyiniz?

a-) Müslümanlarla Müşrük Araplar arasında çıkacak anlaşmazlıklarda Hz Peygamber hakem olacak

 b-)Dışardan yapılacak tecavüzlere karşı Medine beraberce savunulacak

c-)Yahudiler dinlerinde serbes olacaklar

d-)Bir sulh yapıldığı takdirde diğer tarafta bu sulhu kabul edecek

93-Seriyye ne demektir?

a-) Seri bir şekildehareket edenler    b-)Savaşta başından yaralananlar   c-)Gözlemciler     d-)Hiçbiri

94-Kime göre büyük günah işleyen kafirdir?

a-) Cebriye                      b-)Cemhiye                       c-)Hariciye                     d-)Mürcie

95-Hangisi tasdik ve İnkar  bakımından insan topluluklarına içersine girmez?

a-)Kafir                    b-) Tekfir                         c-) Mü’min                       d-) Münafık

96-Allah’ın varlığının delillerinden olan kelimeyi işaretleyiniz?

a-)İmkan                 b-) Nizam                    c-) Hudus                   d-)Hepsi

97-Hangisi Esma-ül Hunsa içerisinde yer alır?

a-)ber                b-) Bedi                        c-) Zar                    d-)Hepsi

98-‘’O ilktir, Sondur…,,(el-hadid 57/3)Ayeti celilesi Allah’ın hangi sıfatına işarettir?

a-)Vucud              b-)Beka                   c-)Hayat                    d-)İrade

99-Hangisi Sıfatı Meani değildir?        a-)Tekvin         b-)Kelam           c-)Rab         d-)Hiçbiri

100-Sıfatı Mümteni olmayanı işaretleyin?   a-)Adem            b-) Hudus          c-)Fena          d-)Hay

101-Hangisi Fiili sıfattır?            a-)Meci               b-)Tahlik              c-)Şimal            d-)Zi’l Eyd

102-Meleklere İman Tafsili imanın hangi mertebesine girer?     a-)1       b-) 2       c-)3           d-) 4

103-Aşağıdakilerden hangisi Meleklerin Özelliklerinden değildir?

a-)Gözle görülmezler         b-) Cennet suyundan yaratılmışlardır       c-)Güçlüdürler       d-)Hiçbiri

104-Kainatın idaresi ile görevli Melekler hangileridir?

a-)Kerrubiyyun                    b-)Hamelei Arş                   c-) Müdebbirat                d-) İlliyyun

105-Cin konusunda hangisi söylenemez?

a-)Ateşten yaratılmışlardır                         b-) Çeşitli şekillere girebilirler                                               c-)Kafir ve Müslümanı vardır                     d-)Akıllıdırlar

106-Dünyada olduğu gibi ahırette de Ru’yetullah’ın mümkün olmadığını iddia eden mezhep hangisidir.?       a-) Mutezile     b-)Selefiyye     c-)Maturudiye     d-)Eş’ariyye 

107-  Yüce Allah’ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özelliklerini ve niteliklerini ezeli ilmiyle bilip sınırlaması ve takdir etmesi neyin ifadesidir.?

a-)  Kaza’nın          b-) Kader’in            c-)  Kudret’in            d-) Kelam’ın

108-  Hangisi Allah’ın Tekvin  sıfatı ile ilgili   bir kavramdır?

a-)Yaratma         b-)Öldürme          c-)Kader             d-)Kaza

109-  İnsanın zorunlu fiilleri hangi kelime ile ifade edilir?

a-)Tevekkül            b-)İrade           c-)Iztırari            d-)Hepsi

110-  Kişinin kendi fiilleri  üzerinde hiçbir yetkisi yoktur, görüşü kime aittir?

a-)Davut Et Tai       b-)Cehm b. Safvan      c-)Vasıl b. Ata          d-)Hasan Basri

111-  İnsanın iki  ecelinin olduğunu ve ömürlerini uzayıp kısayabileceğini  kabul eden mezhep

Hangisidir?      a-) Cebriye      b-) Cemhiye      c-) Şia         d-) Mürcie

112-Daha önce Allah’ın rızasına uygun olarak yapmış olduğu bir işi dayanak yaparak,çekmekte olduğu zorluğun giderilmesini istemeye ne denir?

a-)    Tevekkül      b-) Tevessül          c-)  Teekkül            d-)  Hiç biri

113-Eceli kaza kelimesi neyi ifade eder?

a-) Kaza’en ölümü        b-)Amden ölümü               c-)Canlinin hayatını sona erdirip ölmesini d-)    Kişinin kaderinin kazayla ölim olduğunu

114-  Kaza ve Kader’e iman Allah’ın hangi sıfatına inanmaktır?

a-)İrade       b-) Kder        c-) Tekvin         d-) Hepsi

115-Deki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası ile bize asla ulaşmaz (erişmez)...(tevbe,51)

Ayeti kerimesi Kur’an’ın konularından hangisine işaret eder?

a-) Ukubat         b-)Vaad ve Vaid           c-)Kaza ve Kader         d-)Celibul menfe’a

 

116-İmam Azam’a göre Umre Tavafı konusunda doğru olanı işaretleyiniz?

a-)Umre tavafı şarttır    b-)ilk dört şavtı şarttır    c-) dört şavtı rukundur    d-) Yedi şavtıda rukundur

117-Umre Tavafının vakti ne zaman sona erer ?

a-) İhramdan üç gün sonra                  b-)Mikad sınırının dışına çıkılacağı zaman

c-)Zilhicce Ayı girince                    d-)Hiçbiri

118-Hangisi edası itibarı ile tavafın çeşitlerindendir?

a-)Farz                   b-) Vacib             c-) Sünnet                d-)Nafile

119-Ziyaret tavafının sahih olması için şart olmayanı işaretleyiniz?

a-) Niyet               b-)İhram                 c-)Belirli  zaman               d-)Belirli mekan

120-Tavafın 7  şavtınında Farz olduğunu ifade eden Mezhepler hangileridir?

a-)Maliki-Şafi         b-) Maliki-Hanbeli             c-)Şafi-Hanbeli                 d-) Hepsi

121-Kudüm tavafının son vakti ne zaman dır?

a-) Hac tavafı yaptığında                              b-) Arafat vakfesinden önce

c-)Umre tavafınabaşladığında                         d-)Ömrünün sonunda

122-Ziyaret tavafını  abdestli olarak yapmak kime göre Vacib’tir?

İmam Azam              b-) İmam Malik                   c-)İmam Şafi               d-) Hepsi

123-Nafile tavafı avret yeri açık olarak yapana sadaka gerekir görüşü kime aittir?

a-)İmam Ebu Yusuf      b-)İmam Muhammed        c-)İmam Züfer        d-)Davud Et-Tai

124-İmam Şafi ve Ahmet b. Hanbel’e göre Teyamün’ün hükmü nedir?

a-)Farz-farz                b-)Vacib-Vacib                      c-)Farz-Vacib            d-)Vacib-Sünnet

125-Tavafı yürüyerek yapmanın hükmü hangi mezhebe göre Sünnettir?

a-)Hanefi                    b-)Maliki                 c-)Şafi                   d-)Hiçbiri

126-Ziyaret tavafının bir şavtının hicri Kabe’nin içinden yapıldığı takdirde geçerli olacağını kim ifade etmiştir?         a-)İmam Azam             b-) İmam Malik              c-) İmam Şafi      d-) Ahmet b. Hanbel

127-Tavaf Namazı kılmadığı takdirde dem cezası gerekir görüşü kime aittir?

a-) Ebu Yusuf       b-) İmam Muhammed  Eş-Şeybani       c-)İmam Ma lik       d-)Ahmed b. Hanbel

128-Hangisi hem hükmü hemde uygulaması itibarı ile tavaf çeşitlerindendi?

a-) Nezir                   b-) Nafile               c-)Tahıyyet-ül Mescid                d-) Hiçbiri

129-Kime göre Kıran Haccına niyet eden kişi Mekke’ye vardığındı ilk olarak kudüm tavafı yapar?

a-)İmam Ebu Yusuf a       b-) İmam Muham

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !